• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
  • Logo Moravskoslezského kraje
  • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
  • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
  • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
  • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka
Pro budoucnost - Zoocentrum environmentální výchovy

Chov Quessantských miniovcí v DD Čeladná

Hlavním efektem a cílem tohoto chovu je poněkud netradiční možnost smysluplně naplnit volný čas dětí v dětském domově starostí o zvířata a využití těchto zvířat v zooterapii. (animoterapii). Kromě zooterapeutických důvodů bude mít chov minioveček i pozitivní přínos z hlediska upevňování principů rodinné výchovy. Děti se starostí o ovečky naučí dalším novým návykům, které budou moci uplatnit ve svém budoucím životě.

Tento způsob využití volného času je vhodnou prevencí negativních projevů v chování u dětí v dětském domově.

Starost o ovečky a s ní úzce související zooterapeutické působení bude vůči dětem zprostředkováno prostřednictvím - Agrozoologického kroužku. Organizačně tento kroužek budou zajišťovat vychovatelé, kteří mají k dané problematice úzký a kladný vztah.

 

Quessantská ovce

lemeno se správně jmenuje "ovce ouessantská", tedy s O na začátku. K chybě došlo při zápisu prvního dovozu do ČR. Název s Q se natolik vžil, že se stal součástí českého názvu této ovečky. Původní domovinou quessantských ovcí je Francie, přesněji řečeno ostrov Quessant na atlantském pobřeží Bretaňe. Díky místnímu drsnému klimatu se z nich stala velmi malá, odolná a nenáročná rasa. Jedná se o nejmenší plemeno ovcí na světě. Můžeme se také setkat s názvem „bretaňský trpaslík“. Celosvětově se jich nachází jen pár tisíc - hlavně ve Francii, Belgii, Holandsku. Toto plemeno je vhodné i pro začátečníky. Quessantské ovečky mají velmi hustou a těžkou vlnu, která tvoří cca 10% jejich celkové hmotnosti (max. 20 kg/ovečka). Maximální výška beranů je 49 cm, u bahnic pak 46 cm. Vyskytují se tyto barevné variace: černá, hnědá, bílá. Jedenkrát do roka se doporučuje ovečky ostříhat. Quessantské ovce mají na krku tzv. zvonečky, na které se musí dát pozor při stříhání. Bahnice mají na hlavě malé růžky nebo jen pahýlky, avšak berani mají výrazné a obloukovité parohy. Zpravidla mívají jedno mládě. Dvojčata výjimečně, spíše vzácně. Hmotnost jehňat při narození je přibližně 1,2 – 2 kg. Ovce jsou v říji od září do ledna.

Jednou z charakteristických vlastností Quessantských ovcí je jejich velká přizpůsobivost k pastevnímu chovu. Pastva je pro ně v letním období základním krmivem a jejich biologické vlastnosti jim umožňují nalézat si dostatek potravy i na takových pastvinách, které mohou jiné druhy hospodářských zvířat využít jen omezeně. V literatuře se uvádí, že z 810 druhů rostlin využívaných zvířaty ovce konzumují jejich nejširší spektrum, přijímají asi 520 druhů (skot 460 a koně 416 druhů). Ovce mají rozštěpený horní pysk, který jim umožňuje pást i velmi nízké porosty, které jiné druhy zvířat nespasou. Z tohoto důvodu se mohou ovce na jaře pást o 1 – 1,5 měsíce dříve.

 

ZOOTERAPIE

Pod tímto pojmem rozumíme pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka. Ať už nám jde o zlepšení paměti, motoriky, komunikace nebo zmírnění stresu, je zde zvíře vždy v roli prostředníka, tzv. koterapeuta. Využívá se vzájemného působení při kontaktu mezi člověkem a zvířetem.

Zooterapie je především o hledání cest k aktivizaci zdravotně postiženého člověka a prostřednictvím zvířat co nejvyšší stupeň začlenění do běžného života. V principu může jakékoliv zvíře splnit léčebný cíl. Přínosy zooterapie jsou u každého jedince různé. Převážně má za úkol udržovat dobrou fyzickou i psychickou kondici. Významnou pomoc představuje pro osamělé děti v dětských domovech. Převážně nutí člověka přemýšlet nad někým jiným a nejen nad svým zdravotním stavem či smutkem“.

 Dochází-li k využívání psa ve vzájemném působení, mluvíme o canisterapii, při využití kočky v rámci zooterapie mluvíme o felinoterapii. Využíváme-li k terapii koně, hovoříme o hiporehabilitaci. Dále je v dnešní době možné využívat taková zvířata jako je delfín – delfinoterapielama – lamaterapiehmyzu – insektoterapie či ptactva – ornitoterapie.

Animoterapie se pak používá jako synonymum pro zooterapii nebo jí rozumíme terapii za pomoci menších zvířat (např. ptáčků, křečků, rybiček, zakrslých králíků apod.) a zvířat hospodářských (např. krav, koz, ovcí apod.). Animoterapie využívá domestikovaných zvířat k léčbě psychiky osobnosti člověka, k stimulaci sociální a emoční komunikace. Záleží na jednotlivém pacientovi, k jakému zvířecímu druhu tíhne. Muže to být i myš nebo had, prostě jakékoliv zvíře, které má pacient rád. A nejen to, součástí terapie se mohou stát i rostliny. Při rozumném a uvážlivém využití se může stát přínosem v léčbě mnoha fyzicky i psychicky nemocných pacientů, své místo mají především u nemocných doma, ale i ve zdravotnickém zařízení, ústavech sociální péče i v domovech důchodců, zvířata totiž zmírňují pocity úzkosti, psychického napětí, stresu a především depresím. Nutí totiž člověka být aktivní a dávají jim pocit potřebnosti. Je dokázáno, že osoby, které mají zvířata, mají nižší hladinu tuků a cukru v krvi, a i nižší krevní tlak.

Organizací, které zastřešují zooterapii, je ve světovém měřítku mnoho. Mezi nejznámější patří: International Association of Human-Animal Interactio Organizations (IAHAIO), Delta Society, European Society for Animal Assisted Therapy (ESAAT). V ČR se této problematice věnují: Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům (AOVZ), Canisterapeutická asociace (CTA) a Česká hipoterapeutická společnost (ČHS).

 

METODY ZOOTERAPIE

V roce 1990 vypracovala organizace Delta Society praktické standardy pro asistované a léčebné aktivity prostřednictvím zvířat s cílem prosazovat a propagovat pozitivní výsledky působení zvířat na lidské zdraví, odstraňovat překážky, které brání zapojení zvířat do běžného života a podporovat nové role zvířat v léčebném a rehabilitačním procesu. Základem těchto standardů jsou pracovní programy AAA AAT.

AKTIVITY ZA POMOCI ZVÍŘAT - AAA (Animal Assisted Activities)

Poskytují příležitost pro motivační, odpočinkový, výchovný nebo terapeutický prospěch zaměřený na zvýšení kvality života klienta, jedná se o přirozené zlepšování komunikace, pohyblivosti, motivace, odbourávání stresu, uzavřenosti, nečinnosti apod. Jsou vedeny speciálně vyškoleným profesionálním odborníkem za účasti speciálně vybraných zvířat a odehrávají se v různých terapeutických prostředích.

Pasivní AAA

Nejjednodušší formou je umístění akvária nebo klece s ptáčky do společenské místnosti ústavu nebo do čekárny u lékaře, protože různě barevné rybičky, bublání vody nebo zpívání a poletování ptáků přináší uklidnění, potěšení nebo odvádí pozornost pacientů od očekávaného vyšetření. Role zvířat je v tomto případě pasivní, protože se o ně klient nestará, ale přesto přinášejí pozitivní efekt jen svojí přítomností. Dokonce i zřízení venkovních krmítek pro ptáčky nebo zahrada přitahující motýly jsou výborným motivačním a odpočinkovým prvkem. Také pokoj zařízený na pozorování ptáků dává klientům možnost seznámit se a scházet se navzájem nebo s rodinou.

TERAPIE ZA POMOCI ZVÍŘAT - AAT (Animal Assisted Therapy)

Jde o cílenou intervenci, která je poskytovaná a vedena pouze odborně vzdělanými terapeuty pracující v profesi (např. lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, speciální pedagog, psycholog, logoped, sociální pracovník apod.) Tito specialisté musí mít odborné znalosti i kvalitním znalosti o zvířatech, s nimiž pracují - o způsobech jejich chování, o fyziologii a psychologii. Hlavní rozdíl mezi oběma skupinami je, že zatímco výsledky AAA lze měřit pouze v pojmech radosti, spokojenosti a štěstí, výsledky AAT jsou objektivně měřitelné a pozorovatelné. Cílem AAT může být posílení žádoucího chování nebo utlumení nežádoucího chování. Například léčení fobií nebo nácvik nových dovedností. Dalšími oblastmi, kde se dnes využívá metod zooterapie, je oblast vzdělávání AAE a oblast krizové intervence AACR.

VZDĚLÁVÁNÍ ZA POMOCI ZVÍŘAT - AAE (Animal Assisted Education)

Přirozený nebo cílený kontakt člověka a zvířete zaměřený na rozšíření nebo zlepšení výchovy, vzdělávání nebo sociálních dovedností klienta. Zvíře, zde zvíře působí jako silný motivační prvek (např. pro zvýšení zájmu o učivo). Tato metoda se stanovuje buď pro skupinu studentů (forma přednášek, besed, ukázek, zájmových kroužků) nebo individuálně u klientů se specifickými poruchami učení, výchovnými problémy nebo jinými specifickými potřebami. Hlavním cílem je přirozené zvýšení motivace k učení a osobnímu rozvoji.

KRIZOVÁ INTERVENCE ZA POMOCI ZVÍŘAT – AACR (Animal Assisted Crisis Response)

Přirozený kontakt zvířete a člověka, který se ocitl v krizovém prostředí, zaměřený na odbourávání stresu a celkové zlepšení psychického nebo i fyzického stavu klienta. Náplň činnosti ovlivňuje momentální krizová situace – přírodní katastrofa, teroristický čin, kriminální čin apod. Cíle definuje sám zooterapeut případně ve spolupráci s dalším pracovníkem krizové intervence dle aktuální potřeby klientů.

 

Zpět

Fotogalerie