• Logo Moravskoslezského kraje - 20 let
 • Logo Moravskoslezského kraje
 • Logo Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje

Dětský domov Čeladná

Jak nám můžete pomoci?
 • Dětský domov Čeladná - ještě jako hotel
 • Dětský domov Čeladná - před rekonstrukcí
 • Dětský domov Čeladná - aktuální fotka

Úřední deska 
 • Ochrana osobních údajů
 • Informace pro rodiče
 • Vnitřní řád
Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace, 739 12 Čeladná, IČO: 60043661 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Dětský domov a ŠJ Čeladná (správce) zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Dětský domov a ŠJ Čeladná (správce) zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci
  • podat stížnost dozorovému orgánu
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči dětskému domovu uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Návštěvy dětí u osob odpovědných za výchovu

  ze zákona 109/2002 Sb. je ředitel zařízení oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí:

  • povolit po předchozím písemném souhlasu okresního úřadu dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova, pobyt u rodičů , popřípadě u jiných fyzických osob, a jeli dítě umístěno v zařízení na základě žádosti osob odpovědných za výchovu povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen po předchozím souhlasu osob odpovědných za výchovu, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka. Podmínky pobytu dítěte v zařízení stanoví zvláštní právní předpis ( § 30 zákona č.359/1999 Sb., ve znění zákona č.272/2001 Sb.)
  • dovolit pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou u osob odpovědných za výchovu a to na základě jejich písemné žádosti a písemného souhlasu okresního úřadu příslušného podle trvalého pobytu dítěte. Jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou je oprávněn dát soudu návrh k jeho podmíněnému umístění mimo zařízení.
  • zrušit pobyt podle odstavce jedna a dvě, jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečená nebo došlo-li ke změně důvodů , pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen.
  • povolit dětem starším 15-ti let cestovat do místa pobytu podle odstavce jedna a dvě, bez dozoru.
 2. Návštěvy osob odpovědných za výchovu v našem zařízení

  jsou povinny respektovat náš Vnitřní řád.


   
 3. Příspěvek na úhradu péče
  • Po přijetí dítěte do zařízení je rodičům stanoven příspěvek na úhradu péče, a to " ROZHODNUTÍM " ředitelky zařízení.
  • Výše příspěvku je stanovena dle § 27 odst. 2 zákona č.109/2002 Sb. Proti tomuto " ROZHODNUTÍ " je možno se odvolat do 15-cti dnů ode dne jeho doručení a to ke KÚ MSK a to prostřednictvím ředitelky DD Čeladná. Výše příspěvku může být podle § 28 odst. 1 a 2 snížena. Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do 15-tého dne měsíce následujícího po provedení úhrady příspěvku. Výsledky vyúčtování za uplynulé čtvrtletí písemně oznámí zařízení osobě, která příspěvek hradí.
 4. Uveřejnění dětí na internetu
  • Dle zákona č. 101/2000 Sb. a jeho významné novelizace zákonem 439/2004 Sb. o ochraně osobních dat, jsme povinni žádat písemný souhlas zákonných zástupců našich dětí s uveřejněním fotografie, křestního jména, ev. iniciál příjmení, a stáří dítěte.
Vnitřní řád školy - Dětský domov Čeladná

 

Vnitřní řád školy Ke stažení  Vnitřní řád školy

Fotogalerie